Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

Vuonna 2013 alkaneessa järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus on päättänyt  vuosittain vuosina 2013, 2014 ja 2015. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2013 ja kalenterivuodet 2013−2015. Vuonna 2014 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2014 ja kalenterivuodet 2014−2016. Vuonna 2015 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2015 ja kalenterivuodet 2015−2017. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2013, 2014 ja 2015 perustuu Orion-konsernin liikevoittoon. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2013−2015,  2014−2016 ja 2015−2017 perustuu Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä on 1.3.2017 mennessä maksettu palkkioina yhteensä 366 775 Orion Oyj:n B-osaketta.

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 5.2.2013 julkaisemasta pörssitiedotteesta.


Vuonna 2016 alkaneessa järjestelmässä
on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2016, 2017 ja 2018. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2016 ja kalenterivuodet 20162018. Vuonna 2017 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2017 ja kalenterivuodet 2017−2019. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2016 ja 2017 perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja ansaintajaksoilta 20162018 ja 2017−2019 Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä on 1.3.2017 mennessä maksettu palkkioina yhteensä 61 665 Orion Oyj:n B-osaketta.

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 2.2.2016 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

 

Molempien osakepalkkiojärjestelmien yhden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjaksojen päättymispäivät on kerrottu alla olevassa taulukossa. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Voimassa olevat ansaintajaksot

2017

2016

 

2015

20172019

20162018

20152017

Ansaintajakson alkamispäivä

1.1.2017 

1.1.2016 

 

1.1.2015

1.1.2017

1.1.2016

1.1.2015

 

Ansaintajakson päättymispäivä

31.12.2017 

31.12.2016 

 

 31.12.2015

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

 

Sitouttamisjakson päättymispäivä

31.12.2019 

31.12.2018 

 

 31.12.2017

 

 

 

 

Osakepalkkioiden myöntämispäivä 30.3.2017  23.3.2016     27.2.2015 30.3.2017 23.3.2016 27.2.2015  

Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 1) 

48,83 

29,16 

 

29,09

48,83

29,16

29,09

 

Palkkioiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 1) 

 

 

 

 

20,30

8,67

13,73

 

1) Palkkioiden osakekohtainen käypä arvo myöntämishetkellä on määritettynä Binary ”asset or nothing call” -option­arvostusmallilla

 

Järjestelmien palkkiot maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioita on maksettu ja mahdollisia tulevia palkkioita maksetaan seuraavasti:

Ansaintajakso

Palkkio maksettu / mahdollinen palkkio maksetaan 

2013

3.3.2014

2014

2.3.2015

2013−2015

1.3.2016

2015

1.3.2016

2014−2016

1.3.2017

2015−2017

2018

2016

1.3.2017 

2016−2018

2019

2017

2018

2017−2019

2020

 

Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Hallituksella on Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 vahvistama osakeantia koskeva valtuutus, jonka mukaan hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 22.3.2016.