Henkilöstövastuu

Olemme huipputeknologian yritys, jossa ammattimainen toiminta, vaativa osaaminen ja pyrkimys hyviin tuloksiin hyvässä yhteistyön hengessä ovat keskeisiä menestystekijöitämme. Hyvinvoinnin rakentajina rakennamme myös oman työyhteisömme hyvinvointia.

Vastuu henkilöstöstä ja työyhteisöstä

Vastuuraportissa 2016 sivut 3851

 

Meille on tärkeää, että palveluksessamme olevat ihmiset voivat työskennellä rakentavassa ja kannustavassa ilmapiirissä ja altistumatta terveysriskeille ja vaaratekijöille. Johtamisessa korostamme hyvien esimiestaitojen tärkeyttä sekä ammatillisen osaamistason aktiivista ylläpitoa ja kehittämistä. Konsernimme yhteiset arvot, eettiset ohjeet ja politiikat ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme.

Varsinaisina indikaattoreina tarkastelemme tässä jaksossa poissaolojen takia menetettyjä työtunteja ja niiden syitä. Tiedot henkilöstömme rakenteesta ja sen kehittymisestä esitämme raportin Taulukko-osassa sekä sivuilla 50-51 esitetyssä kuvauksessa.

 

Poissaolojen takia menetetyt työtunnit ja niiden syyt on työterveys- ja -turvallisuusasioiden keskeinen indikaattori. Erinäisten poissaolojen takia menetimme yhteensä noin 188 200 työtuntia, joista 98 % johtui omasta tai lapsen sairastamisesta ja loput 2 % johtui tapaturmista. Kokonaispoissaolosuhde 3,5 % oli sama kuin edellisvuonna ja oli koko yritysvastuun raportointihistoriamme pienin. Sairastavuusprosentti 3,1 pieneni raportointihistoriamme pienimpään lukemaan.

Tapaturmien takia menetimme työaikaa yhteensä  noin 3 100 (3 600 vuonna 2015) tuntia. Työpaikalla sattuneiden tapaturmien vuoksi menetimme vain hieman yli 1 700 (1 900 ) tuntia. Tämäkin luku oli raportointihistoriamme pienin. 

Poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui työpaikoillamme nyt vain 20 (29 vuonna 2015 ja 45 vuonna 2014).

 

 

Tapaturmataajuus LTI 3 kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä 3,3:een. Konsernimme strategisten tavoitteiden toteutumista kuvaavaan mittaristoon sisältyvä tapaturmataajuuden indikaattori LTI 1 oli 4,4, johon luetaan kaikki poissaoloihin johtaneet työpaikka­tapaturmat. Vuodelle 2016 tavoitteeksi asettamamme ”alle 5” tuli näin saavutetuksi. Tapaturmien ehkäisemiseksi tehty työ toimipaikoillamme tuottaa tulosta: LTI 1 oli 6,5 vuonna 2015 ja 9,6  vuonna 2014.

Työmatkoilla sattui muutama tapaturma vähemmän kuin edellisvuonna ja useimmat niistä olivat lieviä. Poissaolotunteja niistä aiheutui kuitenkin lähes yhtä paljon kuin työpaikalla sattuneista tapaturmista.

Fermion sai Työterveyslaitoksen koordinoimalta Nolla tapaturmaa -foorumilta työturvallisuuden korkeimman tason luokituksen ”I – Maailman kärjessä”. Arviointi perustui vuoden 2015 tuloksiin.